By Vaterpolo Vesti, 03.10.2021

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u subotu je održana Svečana akademija povodom sto godina vaterpola na prostorima Srbije. Svečanosti su prisustvovali predsednik Skupštine Ivica Dačić, predsednik OKS Božidar Maljković, predstavnici saveza Crne Gore Vladimir Gojković i Radovan Milinić, veliki broj bivših igrača, trenera, sporskih radnika i prijatelja vaterpola.

Na Svečanoj akademiji su o vaterpolo uspesima govorile istinske legende ovog sporta. Đorđe Perišić koji je preneo pozdrave svojih saigrača iz Hrvatske, članova olimpijskog tima iz 1968, Igor Milanović, Dejan Savić i Filip Filipović.

Perišić je govorio o vaterpolo počecima na našim prostorima, zatim razvoju klupskog vaterpola, posebno Partizana i posebno o Olimpijskim igrama u Meksiku. Igor Milanović se osvrnuo na Igre u Los Anđelesu i Seulu i naravno nezaboravnom golu u finalu SP 1986. protiv Italije. Dejan Savić je pričao o danima posle sankcija, stvaranju jednog velikog tima pod rukovodstvom Nikole Stamenića kao i selektorskim danima. Filip Filipović je obuhvatio period od EP u Beogradu 2006. do osvajanja zlata u Tokiju 2021.

Razgovor su pratili trejleri iz serije o vaterpolu koja će biti emitovana tokom oktobra.

Prvakinja Narodnog pozorišta i internacionalni sudija Ivanka Raković Krstonošić je izvela himnu “Bože pravde”, dok je u uvodnom obraćanju predsednik Viktor Jelenić rekao:

– Dok sam pisao večerašnji govor osetio sam tremu kao pred neku bitnu vaterpolo utakmicu – 100 godina od početka vaterpola u Srbiji. Jedan vek. Nema sumnje bitan jubilej sporta koji nam je u tih prvih 100 godina doneo toliko radosti, toliko trofeja i medalja. Nabrajati sve medalje, a ima ih ukupno 94 sa najvećih takmičenja, bia nam oduzelo mnogo vremena. Lako se danas ti podaci pronađu. Da kažem da smo najbolji, najjači i da smo sovojili najviše trofeja istoriji našeg sporta, ne bi bilo možda u redu jer Srbija ima veliki broj trofejnih sportova kojima se ponosi. Šta danas da se kaže? Velika mi čast da se u ovo vreme danas nalizim na ovom mestu ka predsednik Vaterpolo saveza Srbije. Brojne generacije vaterpolista su se takmičile i borile za medalje i trofeje. Vodili su ih takođe vrhunski treneri. Nekada smo bili uspešni, nekada ne. Budimo iskreni imali smo sreću i znanjeda u većini prilika budemo na podijumu namenjenom osvajačima medalja – rekao je Jelenić i napomenuo:

– pet olimpijskih zlata
– pet zlatnih medalja sa svetskjih prvenstava
– osam najsjajnih odličja sa prvenstava Evrope
– devet klupskih trofeja Lige šampiona i još mnoga toga.

– To su najznačajniji momeneti vaterpola na našim prostorima. Za takve rezultate je bilo potrebno mnogo rada i odricanja. Nadam se da će se i u budućnosti nekim novim, mladim vaterpolistima koji sanjaju velike rezultati, snovi ostvariti. Treba da postanu prvo uspešni u svojim selekcijama, poput mnogih drugih a zatim i pravi nasledici velikih igrača koji su ostavili trag u svtekom vaterpolu Srbija nije samo sinonim za vaterpolo medalje. Organizivali smo veliki broj najvećih takmičenja od prvog Svetskog prvenstva 1973 do danas. Te ispite smo polagali sa najvišom ocenom, sa dobijenim čestitkama sa svih strana. Idemo dalje, želimo da nastavimo sa medaljama – kazao je Jelenić i nastavio:

– Za to su nam potrebni bazeni, da mladi dolaze i treniraju. Bazeni su nam potrebni svuda, u čitavoj Srbiji ali pre svega u Beogradu u kojem je poslednji olimpijski bazen napravljen pre 42 godine. Ponašanjem, odgovornošću prema reprezentaciji i zemlji čije smo boje branili, vrhunskim rezultatima mislimo da zaslužujemo da se ova naša želja ostvari. Svi rezultati postuignuti posledjih decenija, posebno oni koji su ostvareni pod zastavom Srbije, daju nam za pravo da verujemo da će i budućnost biti svetla kao i ovih 100 godina koje ponosno obeležavamo. Ne zaboravite, svaki plafon je novi pod. Želim na kraju da se zahvalim svima koji su verovali, pomagali i učestvovali na ovom putu dugom sto godina – zaključio je predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Viktor Jelenić.

Posle Viktora Jelenića, prisutnima se obratio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić:

– Dra­gi čla­no­vi po­ro­di­ce, ogrom­na je čast i pri­vi­le­gi­ja što imam pri­li­ku da vam se obra­tim. Imam tu čast da pri­čam na te­mu ogrom­nog po­no­sa, ogrom­nog uspe­ha ko­ji je iza nas na­kon jed­nog ve­ka. Imam že­lju da se obra­tim kao član va­ter­po­lo po­ro­di­ce, član jed­ne uspe­šne pri­če, jed­ne isto­rij­ske pri­če, po­no­sa i na­sle­đa ko­je smo svi za­jed­no na­pra­vi­li. Ima­mo oba­ve­zu pre­ma oni­ma ko­ji ni­su u sa­li da im se za­hva­li­mo na po­sta­vlja­nju sna­žnog te­me­lja, gde smo svi kre­nu­li nji­ho­vim sto­pa­ma, kad su us­pe­li da po­kre­nu ovu sjaj­nu pri­ču od bez­broj me­da­lja, ne sa­mo svet­skih, evrop­skih i olim­pij­skih, već i ju­ni­or­skih i ka­det­skih. Hva­la sta­ri­jom bra­ći i se­stra­ma ko­ji su us­pe­li da kre­i­ra­ju i pi­šu zlat­nu isto­ri­ju ove pri­če naj­sjaj­ni­je sport­ske, srp­ske, srp­sko-cr­no­gor­ske i ju­go­slo­ven­ske pri­če, gde da­nas ša­lje­mo po­ru­ku ka­ko da se ugle­da­mo na sve ko­ji su kre­i­ra­li ovo do sa­da, kao i na one ko­ji su da­nas na­pra­vi­li isto­rij­ski uspeh za na­šu ze­mlju osva­ja­njem zla­ta na Olim­pij­skim igra­ma, ju­ni­or­skim i ka­det­skim šam­pi­o­na­ti­ma – re­kao je Udo­vi­čić .

Za­hva­liv­ši se svi­ma ko­ji su sa­stav­ni deo na­še po­ro­di­ce, a ni­su baš če­sto po­mi­nja­ni – svim tre­ne­ri­ma ko­ji su bi­li uz igra­če od pr­vih ko­ra­ka, teh­nič­kim rad­ni­ci­ma na ba­ze­ni­ma, svi­ma ko­ji su edu­ko­va­li i tra­ži­li knji­ži­ce, bi­li tu da obra­zu­ju i usme­re va­ter­po­li­ste, Udo­vi­čić je na­sta­vio:

– Bi­ti va­ter­po­li­sta, uvek je zna­či­lo bi­ti šam­pi­on, oli­če­nje obra­zo­va­nja i po­no­sa, bi­ti pri­mer i naj­sjaj­ni­ja zve­zda vo­di­lja za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je. Že­lim da se za­hva­lim svi­ma ko­ji su omo­gu­ći­li da bu­de­mo po­no­sni na ovih sto go­di­na. Sa po­no­som pri­hva­ta­mo i od­go­vor­nost da vra­ti­mo va­ter­po­lu i uči­ni­mo ga i ubu­du­će naj­u­spe­šni­jim bren­dom u Sr­bi­ji, da bu­de­mo vi­še tim ko­ji po­me­ra gra­ni­ce, po­sta­vlja no­ve re­kor­de i da se sve ze­mlje sve­ta ugle­da­ju na Sr­bi­ju. Svim bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma že­leo bih da po­ru­čim da se ugle­da­ju na da­na­šnje istin­ske šam­pi­o­ne, ali i da bu­du još uspe­šni­ji od nas, bu­du istin­ski he­ro­ji i uzo­ri.

Završna scena Svečane akademije povodom obeležavanja 100 godina vaterpola na našim prostorima vezana je za monografiju “Prvih 100” posvećenu uspešnom vaterpolo veku. Napisali su je proslavljeni nekadašnji vaterpolo reprezentativac Đorđe Perišić i novinar Sportrskog Žurnala, Dejan Stevović.

Perišić je prvi primerak knjige poklonio Stefanu Brankoviću, kapitenu reprezentacije koja je nedavno osvojila Svetsko prvenstvo u Pragu za generaciju 2001.

– Poželeo sam mu da nastave sa uspesima, da posle ove osvoje drugu, treću i ko zna koju medalju – rekao je Perišić.

Time je akademija bila završena a neformalno druženje se nastavilo u hotelu Hilton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *